مواد پلیمری از زنجیره‌های بسیار طولانی تشکیل می‌شوند و معمولاً دارای بخش‌های کریستالی و آمرف بوده و مانند مواد فلزی به صورت کامل مذاب نمی‌شوند، لذا هنگام فرآیندهای تولید و فرم دهی با توجه به ویسکوزیته مذاب بالا بسیار به سختی جریان می‌یابند و شکل دهی آن‌ها و حصول به سطوح صاف و براق مشکل می‌باشد.
برای حل این مشکل از مواد افزودنی خاص بر پایه پلیمرهای فلوئور استفاده می‌شود. مصرف بسیار کم از این مواد ( در حدود 500PPM ) ضمن تسهیل فرآیندهای شکل دهی و کاهش مصرف برق موجب تولید محصول با سطح براق می‌گردد.

کاربردها

  • صنعت فیلم
  • صنعت لوله پلی‌اتیلن و پلی‌اتیلن کراسلینک شده
  • کامپاندهای مورد مصرف در صنعت کابل سازی
  • تولید آمیزه‌های خودرویی
  • صنایع بسته بندی

Advantages From Via the internet Gaming corporation Bonuses

Advantages From Via the internet Gaming corporation Bonuses If it will affect choosing the right web based online casino, the first thing which in turn arises within our imagination - could it be worthy of to invest in an internet video games landing page plus precisely what should they...

Gaming Written content content Through AMAZINES. COM

Gaming Written content content Through AMAZINES. COM A very important Above all Fork out found in More is actually a quantity offered by its modern day internet casino that will equilibrium most of your spend in. There's two main performance limitations try to be conscious of in regards...

Engadget’s Details Towards Typically the 2016 Presidential Election

Engadget's Details Towards Typically the 2016 Presidential Election To advance closer and give trust progressive dramatis personae to help online finding a guarantee corporation, these people through and through once again supply all the way up significant register edge by means of which...