آنتی اکسیدانت

Anti-Oxidant

مواد پلیمری در معرض حرارت که معمولاً در فرآیند شکل‌دهی و یا زمان کاربرد آن صورت می‌پذیرد، موجب تضعیف پلیمر و نهایتاً تخریب مواد پلیمری می‌گردد. این اتفاق موجب افت خواص مکانیکی، بعضاً خشکی و شکنندگی و در نهایت کاهش طول عمر پلیمر می‌گردد. مواد آنتی اکسیدانت در گریدهای مختلف برای پلیمرهای مختلف تولید می‌شوند و این مشکل را مرتفع می‌سازند. آنتی اکسیدانت‌ها توسط شرکت‌های مختلف تولید می‌شوند ولی شرکت‌های BASF آلمان، ADEKA  ژاپن و SABO ایتالیا از معروفترین تولید کنندگان آن در جهان می‌باشند.
کاربردها
تولید مستربچ‌های افزودنی برای فیلم، لوله و …
تولید کامپاندهای کابل سازی
تولید کامپاندهای خورویی
صنایع پتروشیمی