آنتی UV

Anti UV

مواد پلاستیک در مقابل نور خورشید بسیار ضعیف می‌باشند. بر اثر تابش نور خورشید، زنجیره‌های پلیمر تخریب شده و خواص فیزیکی – مکانیکی آن به شدت افت می‌کند. جهت جلوگیری از تخریب پلیمرها و افزایش طول عمر آن‌ها در برابر نور خورشید از ترکیبات خاص تحت عنوان آنتی UV استفاده می‌شود. این مواد بر پایه‌های مختلف شیمیایی تولید شده و برای پلیمرهای مختلف و شرایط کاربرد متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد
کاربردها
فیلم‌های کشاورزی
لوله‌های پلیمری بخصوص لوله‌های مورد مصرف در کشاورزی که بیشتر در معرض مستقیم نور خورشید در زمین‌های کشاورزی می‌باشند
صنعت کفش
فوم‌های پلیمری
قطعات پلاستیکی خودرو
صنایع کابل سازی
و در کلیه محصولات پلیمری که مصارف آن‌ها در معرض نور خورشید می‌باشد